Terapiasilta – Lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia

Terapiasilta tarjoaa ryhmäpsykoterapiapalveluja Keravan Saviolla ja pääkaupunkiseudun alueella (mm. Helsinki, Hyvinkää, Tuusula, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Järvenpää ja Vantaa).

Lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia on tämän päivän haasteisiin hyvin vastaava hoito- ja kuntoutusmuoto. Ryhmä on lapselle luonnollinen toimintaympäristö. Usein lasten ongelmat syntyvät vuorovaikutuksessa ja ne hankaloittavat lapsen selviytymistä arjessa. Saattaa tulla hankaluuksia perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa, koulu- tai kaverisuhteissa.

Lasten ja nuorten psykoterapiaryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa. Lasten ryhmä on kestoltaan 45-50 minuuttia ja nuorten ryhmä 60-90 minuuttia.

Lasten ja nuorten psykoterapiaryhmät voivat olla pitkäkestoisia (2-3 vuotta) tai lyhyitä fokusoituja ryhmiä (1 vuosi, 30-40 kertaa), riippuen ryhmässä olevan lapsen tai nuoren pulmista sekä tavoitteista. Lasten psykoterpiaryhmässä on kaksi ryhmäpsykoterapeuttia, ja ryhmät noudattavat koulujen työskentelyaikoja.


Ihmisen kehitys on vuorovaikutteista. Ihmisen minuus jäsentyy kokemuksessa itsestä suhteessa toisiin. Vuorovaikutuksessa oleminen on synnynnäistä ja opittua – kokemukset sisäistyvät ja aivot kehittyvät toiminnassa.Jukka Mäkelä, Lasten psykiatri, Erityisasiantuntija, THL

Terapiasillan lasten psykoterapiaryhmät

Lasten fokusoidut psykoterapiaryhmät (30-40 kertaa) on tarkoitettu lapsille, joiden haasteet ajoittain kärjistyvät koulutilanteissa, kaverisuhteissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Lasten lyhytkestoisen ryhmäpsykoterapian fokus ja tavoitteet räätälöidään ryhmän tarpeen mukaan.

Lasten fokusoidussa psykoterapiaryhmässä

  • vahvistetaan sosiaalisten tilanteiden lukutaitoa
  • opitaan tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteita
  • työstetään kaverisuhteita

Ryhmässä työstetään ja harjoitellaan tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä sekä vahvistetaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Lapsi oivaltaa, että toisella on erilainen mieli, tunteet ja tapa ilmaista niitä. Tämä ymmärrys (eli mentalisaatiokyky) kehittyy ryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa.

Terapiassa lapsen tavoitteena voi olla esim.

  • kielteisten tunnetilojen tai tunnekuohahtelujen tunnistaminen
  • tunteiden hallinnan vahvistaminen
  • myönteisten toimintatapojen ja
  • yhdessä toimimisen harjoitteleminen.

Pidempikestoiset lasten psykoterapiaryhmät (2-3 vuotta) on tarkoitettu lapsille, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen tai varhaisen kiintymyssuhteen häiriöitä. Nämä lapset joutuvat usein vaikeisiin ristiriitatilanteisin koulussa tai kaverisuhteissa. Lapsilla voi olla myös puhumattomuutta, vetäytymistä ja ilottomuutta tai vaihtoehtoisesti hyvinkin ehdotonta ja hankalaa käyttäytymistä.

Psykoterapiaryhmässä käsitellään varhaiseen kehitykseen liittyvää ristiriitaa yhdessä olemisen ja erillisyyden välillä sekä riipuvuuden ja riippumattomuuden problematiikkaa. Varhainen puuttuminen ja riittävä, oikein suunnattu hoito vaikuttaa korjaavasti lapsen kehitykseen ja arjen vuorovaikutussuhteisiin.

Ryhmässä lapsi työskentelee ilmaisemalla ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuviaan mahdollisimman vapaasti ja avoimesti aktiivisen toiminnallisesti leikkien, pelien tai piirrosten avulla.

Ryhmäkerrat eivät ole ennalta suunniteltuja, vaan eteneminen tapahtuu ryhmässä työstettävien asioiden suhteen ”tässä ja nyt” -periaatteella.

Lasten psykoterapiaryhmään osallistuvan vanhemmille on järjestetty vanhempainohjaus ryhmässä noin 3 viikon välein, 10 kertaa vuodessa.


Nuorten ryhmäpsykoterapia

Lyhytkestoiset nuorten psykoterapiaryhmät kokoontyvat 30-40 kertaa ja pidempikestoiset 2-3 vuotta. Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto, joka sopii hyvin nuorten psyykkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Nuoren psykoterapeuttisen ryhmähoidon pituus määriytyy usein nuoren oireiden hankaluudella, kuinka paljon oireet haittaavat nuoren tavallista arkea, koulunkäyntiä ja ystävyyssuhteita.

Nuorella voi olla ahdistuneisuutta, masennusta, itsetunto-ongelmia, sosiaalista arkuutta tai muita hankaluuksia ihmissuhteissa. Nuorella saattaa olla myös psykosomaattisia oireita, jatkuvaa vatsakipua tai päänsärkyä.

Ryhmäpsykoterapiassa

  • harjoittellaan tunteiden kokemista, tunnistamista ja sanoittamista
  • autetaan toinen toisiaan vaikeiden asioiden esille tuomisessa ja läpityöskentelyssä

Näin nuori saa kokemuksen siitä, ettei ole ainoa ja yksin pulmineen. Nuoruusikä on kehitysvaiheeltaan erityisen herkkä. Nuori tuo usein itse esille ryhmässä ongelmansa, kun siihen annetaan riittävän turvalliset puitteet.

Nuorten psykoterapiaryhmään osallistuvan vanhemmille on järjestetty vanhempainohjaus ryhmässä noin 3 viikon välein, noin 10 kertaa vuodessa.


Vanhempien ohjaus osana lapsen psykoterapiaa

Vanhempien ryhmät ovat osana lapsen ryhmäpsykoterapeuttista hoitoa. Vanhempien myönteinen suhtautuminen oman lapsensa ryhmäpsykoterapiaan on ensiarvoisen tärkeää ja edistää hoidon onnistumista. Lapsi ja nuori on osa perhettä ja luottamuksellisen yhteistyön rakentuminen vanhempien kanssa on keskeistä.

Vanhempia tavataan noin kolmen viikon välein, noin 10 kertaa vuodessa, ryhmässä tai yksilöllisesti lapsen psykoterapian ajan. Vanhempien ryhmässä koettu vertaistuki ja jakaminen auttaa heitä ymmärtämään oman lapsensa psykoterapiaprosessia.

Vanhempien ohjauksessa jaetaan yhteinen tavoite ja ymmärrys lapsen psykoterapeuttisesta hoidosta.

Vanhempi / Vanhemmat-Lapsi psykoterapia

Psykoterapian kesto arvioidaan aina yksilöllisesti, tarpeen mukaan. Yksittäinen terapiatapaaminen kestää 60-90 minuuttia, sopimuksen mukaan. Tämä on sovellettu kiintymyssuhdepohjainen vuorovaikutuspsykoterapia, jonka pohjana on Daniel Hugesin ja Arthur Becker-Weidmanin kehittämä Dyadic Developmental Psychotherapy® – DDP®.

Vanhempi-lapsi psykoterapia sopii lapsille, joiden varhaiset kiintymyssuhteet ovat saattaneet olla hyvinkin rikkonaiset ja traumatisoivat. Näiden lasten vuorovaikutuskäyttäytyminen voi olla hyvinkin ristiriitaista.

Terapian tavoitteena on tukea traumatisoitunutta lasta tai nuorta ja vanhempaa rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.

Terapian lähestymistapa on toiminnallinen ja leikkisä. Terapiakäynneillä mietitään miten terapiassa omaksutut toimintatavat viedään jokapäiväiseen arkeen. Terapiatilanteessa on paikalla lapsi/nuori sekä toinen tai molemmat vanhemmat, yhdessä sovittaessa joskus myös mahdolliset sisarukset. Tämä psykoterapiatyöskentely soveltuu erityisesti adoptoiduille ja sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Lisätietoja antaa Sirkku Saini, puh. 040 5170 488 tai sirkku@lunanueva.fi.